افزایش تعداد بورسیه سالیانه دکتر آراز سرچمی در شهرستان میانه

از 3 نفر در سال به 8 نفر در سال و افزودن شدن رشته هنر

از سال 1402 با ملحق شدن آقایان محمود قزوینی و شهرام پور صفر دو نفر از مشوقین علم و دانش تعداد بورسیه دکتر آراز سرچمی از 3 نفر به 8 نفر افزایش می یابد، و با این افزایش علاوه بر رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی وعلوم انسانی رشته هنر نیز به دریافت کنندگان بورسیه اضافه شد.

بورسیه به نفرات اول و دوم رشته های فوق که در کنکور سال 1402 رتبه کشوری زیر 500 را کسب کرده باشند تعلق گرفته و تحت شرایطی که مبتنی بر کیفیت تحصیل است در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی پرداخت خواهد شد.

امید میرود با استقبال و همکاری افراد بیشتری برای افزایش کیفیت تحصیلی و ارائه خدمات برای ظهور دانشمندان و مخترعان از شهرستان میانه و در آینده سایر شهر ها، این خدمات گسترش یابند.

افزایش تعداد بورسیه سالیانه دکتر آراز سرچمی در شهرستان میانه
بورسیه سالیانه دکتر آراز سرچمی
بورسیه سالیانه دکتر آراز سرچمی
افزایش تعداد بورسیه سالیانه دکتر آراز سرچمی در شهرستان میانه
بورسیه سالیانه دکتر آراز سرچمی
افزایش تعداد بورسیه سالیانه دکتر آراز سرچمی در شهرستان میانه